وحید نجاتی
استادیار
گروه روانشناسي, دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
29902339 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
www.nejati.net : آدرس وب سایت
تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

کارشناسي: فيزيولوژي اعصاب، احساس و ادراک، روانشناسي فيزيولوژيک، انگيزش و هيجان
کارشناسي ارشد: نوروسايکولوژي باليني کودک، سايکوفيزيولوژي و نورسايکولوژي، انگيزش و هيجان، روانشناسی شناختی، کاربرد علوم اعصاب در توانبخشی، مبانی عصب شناختی انگیزش، هیجان و شخصیت، آزمون هاي تشخيصي کودک و نوجوان
دکتري: نوروسايکولوژی، حافظه و یادگیری

 

جوایز علمی

1. رتبه اول آزمون دکتراي تخصصي علوم اعصاب شناختي دانشگاه تبريز (1383)
2. رتبه اول آزمون دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه تربيت مدرس (1383)
3. رتبه اول كنكور كارشناسي ارشد فيزيوتراپي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (1379)

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1. مسئول كميتة پيشنهاد دهنده و مدير مرکز پژوهشي علوم اعصاب شناختي رفتار با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1385 تا كنون)

سوابق کاری
 1. مدير هسته پژوهشي مغز و علوم شناختي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1389 تا کنون
 2. دبير اولين همايش توانبخشي عصبي ايران (آذرماه 1390)
 3. دبير اولين همايش عصب روان شناسي باليني ايران (بهمن ماه 1389)
 4. مدير مرکز پژوهشي علوم اعصاب شناختي رفتار با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1385 تا كنون)
 5. مسئول واحد فناور پژوهشگران سلامت با ايدة محوري فناوري اطلاعات در سلامت مستقر در مرکز رشد دانشگاه کاشان (1383-1385)
 6. دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1377- 1379)
سوابق تحصیلی

فوق دکتراي علوم اعصاب شناختي(مغز و شناخت)، دانشگاه علوم پزشکي تهران، (1386- 1388)
پايان نامه: بررسي تاثير درمان نگهدارندة متادون و تنتور اپيوم بر عملكرد هاي شناختي و سوگيري توجه به مواد افيوني در معتادان

دکتراي تخصصي علوم اعصاب شناختي، دانشگاه تبريز (1382- 1386)
پايان نامه: بررسي مقايسه اي ميزان وابستگي به توجه در يادگيري صريح و ضمني توالي حرکتي در سالمندان و جوانان

كارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشگاه تربيت مدرس (1379-1381)
پايان نامه: بررسي تاثير اصلاح عدم تقارن لگن با استفاده از تكنيك هاي دستي در كاهش دردهاي كمري لگني     

كارشناسي فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (1375-1379)
پايان نامه: بررسي مشكلات تعادل و وضعيت در سالمندان

علایق پژوهشی

1. ارزيابي کارکردهاي شناختي مغز
2. تقويت و توانبخشي  کارکردهاي شناختي مغز

مقالات علمی و کتب منتشر شده
 • 1. نجاتي وحيد، عشايري حسن. بررسي ارتباط بين افسردگي و سلامت شناختي در سالمندان، سالمند، 1385، 2(2): 85-94.
  2. نجاتي وحيد، سروش محمدرضا، موسوي سيد ابراهيم. تعيين نياز هاي توانبخشي صدمات ارتوپدي زلزلة بم، توانبخشي، 1385، 4(27): 36-41.
  3. نجاتي وحيد، عشايري حسن. کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در سالمندان شهرستان کاشان، مجلة روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران‌ (انديشه و رفتار)،1387؛ 14(52):56-61 .
  4. نجاتي وحيد، سروش محمدرضا، موسوي سيد ابراهيم، اميني رضا. بررسي وضعيت سلامت عصبي عضلاني استخواني جانبازان نابيناي كشور، طب نظامي، 1385؛‌4 (30):273-277.
  5. نجاتي وحيد، عشايري حسن، گروسي فرشي ميرتقي، اقدسي محمدتقي. اثر تداخلي تكليف دوگانه در يادگيري صريح و ضمني توالي حركتي در سالمندان و جوانان، علوم شناختي، 1386، 9(1): 16-21 .
  6. نجاتي وحيد، عشايري حسن، گروسي فرشي ميرتقي، اقدسي محمدتقي. بررسي مقايسه اي يادگيري توالي ضمني در سالمندان و جوانان،‌ سالمند، 1386؛ 4: 286-292.
  7. نجاتي وحيد، عشايري حسن، گروسي فرشي ميرتقي، اقدسي محمدتقي. بررسي تاثير سن بر يادگيري توالي حرکتي مشخص، مطالعات تربيتي و روانشناسي، 1387؛ 9(2): 113-125.
  8. جغتايي محمدتقي، نجاتي وحيد. بررسي وضعيت سلامت سالمندان شهرستان کاشان،‌ سالمند، 1385، 1(1): 3-8.
  9. شعاعي فاطمه، نجاتي وحيد. بررسي الگوي خدمات مراقبتي سالمندي در كشور ايالات متحده امريكا، سالمند، 1387; 3(7):66-75.
  10. نجاتي وحيد، عشايري حسن، گروسي فرشي ميرتقي، اقدسي محمدتقي. وابستگي به توجه در يادگيري ضمني توالي حرکتي در جوانان و سالمندان، فيض، 1386؛ 12(42):52-59.
  11. نجاتي وحيد، عشايري حسن، گروسي فرشي ميرتقي، اقدسي محمدتقي. بررسي نقش اطلاع از ترتيب توالي حرکتي در يادگيري آن، پژوهش در علوم ورزشي،1386؛ 5(15)147-159.
  12. نجاتي وحيد، بررسي مقايسه اي کارکردهاي شناختي جانبازان نابينا با همتايان سالم، طب نظامي، 1387؛ 10(1) 21-28.
  13. نجاتي وحيد، عشايري حسن. بررسي مقايسه اي يادگيري توالي حرکتي صريح و ضمني در سالمندان، مجله علمي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان؛ 1388؛12: 1-10.
  14. نجاتي وحيد، مقايسة کارايي حافظة باليني در نابينايان و همتايان سالم، مجلة طب جانباز، 1388 2(6): 1-6.
  15. نجاتي وحيد، رحيم زاده فرشته. بررسي مقايسه اي رواني کلامي آوايي و معنايي در سالمندان، روانشناسي کاربردي؛ 1387؛ 6: 25-32.
  16. نجاتي وحيد، بررسي وضعيت سلامت سالمندان استان قم. مجلة دانشگاه علوم پزشکي قزوين. 1388؛ 13(1) 67-72.
  17. نجاتي وحيد، بررسي ارتباط بين كاركردهاي شناختي اجرايي مغز با سلامت روان در سالمندان. مجلة مطالعات روان شناختي، 1388؛ 5(2): 27-44.
  18. نجاتي وحيد، بررسي تفاوت عملكرد مهاري قطعة پيشاني مغز در سالمندان با فعاليت فيزيکي متفاوت، پژوهش در علوم ورزشي(پذيرش چاپ).
  19. نجاتي وحيد، تاثير زانوبند نرم بر تعادل ايستا و پويا در مردان سالمند، سالمند، 1387; 3(8):581-588.
  20. نجاتي وحيد، ميزان وابستگي به توجه در فعاليتهاي روزانه درنابينايان و همتايان بينا. افق دانش، 1389؛ 16 (2):12-18.
  21. نجاتي وحيد، مقايسه ذهن آگاهي در نابينايان و همتايان بينا. پزشکي قانوني؛ 1388؛ 15 : 262-265.
  22. نجاتي وحيد. مقايسه ميزان وابستگي به توجه در زندگي روزانه در جانبازان نابينا و همتايان بينا. مجلة طب جانباز، 1388 2(6): 11-15.
  23. نجاتي وحيد، کردي رامين، شعاعي فاطمه. عوامل موثر بر فعاليت فيزيکي در سالمندان منطقه 17 تهران؛ سالمند،1380؛ 4 (14): 52-59.
  24. نجاتي وحيد. کارکردهاي اجرايي شناختي قطعه پيشاني مغز در سالمندان. مجله علوم رفتاري، 1389; 4(1):59-64.
  25. نجاتي وحيد. بررسي ارتباط بين ذهن‌ آگاهي و عملکردهاي اجرايي در جانبازان نابينا. طب جانباز، 1389; 3(9):44-48.
  26. نجاتي وحيد,احمدي نوده خدابخش. بررسي شيوع بيماري هاي مزمن در جانبازان اعصاب و روان کشور. طب جانباز، 1389؛ 2(8):8-12.
  27. نجاتي وحيد,ملكي قيصر,صالحي جواد. تاثير الگوي کلامي کردن تفکر بر عملکرد حل مساله. افق دانش، 1390؛ 17(2 (پياپي 52)):49-55.
  28. نجاتي وحيد,ملكي قيصر,ذبيح زاده عباس. نقص توجه در اختلال وسواس- بي اختياري: تعيين واژه-هاي فارسي مرتبط با وسواس و سوگيري توجه نسبت به آنها. تحقيقات علوم رفتاري. 1391؛ 10(1): 10-19.
  29. نجاتي وحيد,اميني رضا,ذبيح زاده عباس,معصومي مهدي,ملكي قيصر,شعاعي فاطمه. ذهن آگاهي شاخصي موثر در کيفيت زندگي جانبازان نابينا. طب جانباز، 1390؛ 3(11):1-7.
  30. نجاتي وحيد ، رضا اميني و عباس ذبيح زاده. ارتباط بين کارکردهاي اجرايي شناختي مغز با کيفيت زندگي جانبازان نابينا. طب جانباز، 1390؛ 4(13): 40-45.
  31. احمدي خدابخش، نجاتي وحيد، عبدي محمدرضا. سلامت عمومي و ارتباط آن با ويژگيهاي شخصيتي در نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان، 1391؛ 21(81) 29- ٣٦.
  32. نجاتي وحيد. كارکردهاي شناختي - اجرايي قطعه پيشاني مغز در سالمندان. مجله علوم رفتاري، 1389; 4(1):59-64.
  33. نجاتي وحيد. مروري بر اثرات درماني تحريك مغناطيسي مغز در اختلالات رواني. طب جانباز، 1389; 2(7):8-17.
  34. نجاتي وحيد. مقايسه کارايي شناختي مردان نابيناي اکتسابي در زندگي روزانه و همتايان بينا. افق دانش، 1389; 16(2 (پياپي 48)): 12-18.
  35. احمدي نوده خدابخش,نجاتي وحيد. بررسي کيفيت زندگي جانبازان اعصاب و روان در استان اصفهان. طب جانباز 1389; 2(8):13-17.
  36. نجاتي وحيد ، عباس ذبيح زاده، محمدرضا نيكفرجام، زهره نادري، علي پورنقدعلي. رابطه بين ذهن آگاهي و ذهن خواني از روي تصوير چشم. طبيب شرق، 1391. 37-42 :(1)14.
  37. نجاتي وحيد ، بهاره برزگر، الهام فقيهي. مقايسه حافظه صريح و ضمني كلمات عاطفي و غيرعاطفي در كودكان مبتلا به اختلال اُتيسم و همتايان سالم. طبيب شرق، 1391، 13 (7): 8-12.
  38. صفريزدي زهرا، وحيد نجاتي. مقايسه تكانشگري و تصميم گيري مخاطره آميز افراد چاق با افراد داراي وزن عادي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين،1391؛ 16( 1(پي در پي 62 ))؛ 59-64.
  39. نجاتي وحيد. بررسي شيوع آسيب هاي ورزشي و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر. حرکت 1387; -(پياپي 35):117-128.
  40. نجاتي وحيد، قيصر ملکي. رابطه بين تکانشگري و تأمل گرايي با عملکرد حل مسئله. طبيب شرق، 1391، 14 (1): 76-81.
  41. مهين ناز ميردهقان، وحيد نجاتي، ايلناز داوودي. درک ضرب المثل هاي فارسي در نوجوانان يک زبانه و دو زبانه: تحليل مقايسه اي عملکرد بر پايه مدل اقناع محدوديت. پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي. 1391، 3(11):193-216.
  42. جليلي فاطمه ، هادي بهرامي، وحيد نجاتي. مقايسه توانايي بازشناسي حالات هيجاني پايه در کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملکرد بالا با همتايان عادي. طبيب شرق، 1391، 14 (12): 39-44.
  43. نجاتي وحيد. بررسي تاثير حمايت کننده مفصلي مچ پا بر تعادل استاتيک و دايناميک سالمندان. مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران 1389; 28(3):285-293.
  44. نوبهار منيره, نجاتي وحيد,حسيني سيدعلي. مقايسه تغييرات وابسته به سن بر عملکرد تعادلي در جوانان و سالمندان. سالمند 1389; 5(15):35-41.
  45. شجاعي هادي, سخنگويي يحيي, سروش محمدرضا, فروزان آريادخت, مديريان احسان, نجاتي وحيد. بررسي فراواني آسيب هاي ورزشي در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره ميلاد کوثر. طب جانباز بهار 1388; 1(3):5-10.
  46. سروش بخشي، وحيد نجاتي، سارا رضايي، عيسي حكمتي. شيوع اختلال نقص توجه/ بيش فعالي در بين دانش آموزان سوم ابتدايي شهرستان رشت در سال تحصيلي1386 -1388. 1390؛ 14 (14): 203-210.
  47. نجاتي وحيد.، احمدي خدابخش، شعاعي فاطمه، شريفيان مربم. بررسي کيفيت زندگي در گروه هاي سني مختلف: پيش بيني براي سالمندي. مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا، 1390؛ 4(1): 172-176.
  48. نجاتي وحيد ، عباس ذبيح زاده، محمدرضا نيكفرجام. بررسي ارتباط بين ذهن آگاهي و کارکردهاي توجه پايدار و انتخابي. مجله علوم شناختي و رفتاري. (پذيرش چاپ)
  49. نجاتي وحيد، عباس ذبيح زاده، قيصر ملکي. اختلال شناخت اجتماعي دربيماران مبتلا به افسردگي عمده. روانشناسي کاربردي. 1391؛ 4 (24): 57-65.
  50. نجاتي وحيد، سارا ايزدي نجف آبادي. اختلال رواني کلامي و حافظه کاري بستگان درجه يک کودکان مبتلا به اوتيسم، مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان. 1391؛ 14 (43)؛ 109- 114.
  51. هاجر بهرامي، نجاتي وحيد، حميد رضا پوراعتماد. رواني کلامي در کودکان مبتلا به لکنت رشدي و همتايان عادي. طبيب شرق (پذيرش چاپ)
  52. نجاتي وحيد، عباس ذبيح زاده، قيصر ملکي. مقايسه کيفيت زندگي معلولين ذهني شديد در منزل و مرکز نگهداري. روانشناسي کودکان استثنائي. 1390؛ 11(4(42)):353-361.
  53. هاجر بهرامي، نجاتي وحيد، حميد رضا پوراعتماد. مقايسه کارکردهاي توجه انتخابي و انتقالي در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت رشدي. روانشناسي کاربردي. 1391؛ 1 (21): 23-35.
  54. نجاتي وحيد، سارا ايزدي نجف آبادي. مقايسه کارکردهاي اجرايي کودکان اتيستيک با عملکرد بالا و همتايان عادي، مجله پژوهش در علوم توانبخشي. 1391؛ 8(1): 1-12.
  55. نجاتي وحيد ، عباس ذبيح زاده، قيصر ملکي. مقايسه کيفيت زندگي معلولين ذهني تربيت پذير در منزل و مرکز نگهداري. خانواده پژوهي. 1391؛ 30: 161-172.
  56. نجاتي وحيد، شريف عسگري نرگس. بررسي ابعاد مختلف کارکردهاي توجهي مصرف کنندگان اوپيوم با دوره کوتاه يا بلند پرهيز از مواد. فصلنامه تازه هاي علوم شناختي، 1391؛ 14 (1): 1-10.
  57. ذبيح زاده عباس، نجاتي وحيد، ملکي قيصر، درويشي لرد معصومه، رادفر فرهاد. بررسي رابطه ي بين توانايي ذهن خواني و پنج عامل بزرگ شخصيت. فصلنامه تازه هاي علوم شناختي، 1391؛ 14 (1): 11-22.
  58. نجاتي وحيد. بررسي ارتباط بين رواني کلامي و حافطه کاري در سالمندان. مجله پژوهش در علوم توانبخشي، 1391؛ 3: 412-418.
  59. نجاتي وحيد. بررسي شيوع مشکلات رفتاري در دانش آموزان ابتدايي شهرستان هاي استان تهران. مجله علمي سازمان نظام پزشکي، 1391؛ 2 (118)ک 162-168.
  60. نجاتي وحيد. خطر پذيري و کارآفريني: شواهدي عصب شناختي در مسئولين واحدهاي فناور مرکز رشد. مديريت و توسعه. 1390؛ 4 (24): 8-16.
  61. بهرامي هاجر ، نجاتي وحيد ، پوراعتماد حميدرضا. مقايسه سرعت حرکتي و برتري جانبي در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت رشدي. پژوهش در علوم توانبخشي،1391؛ 8 (2): 1-11.
  62. بهرامي هاجر، نجاتي وحيد، پوراعتماد حميدرضا. ميزان وابستگي گفتار به توجه در کودکان و نوجوانان مبتلا به لکنت تحولي. مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا، 1391، 2(6): 96-100.
  63. نجاتي وحيد، بهرامي هاجر. مقايسه سرعت حرکتي در کودکان و نوجوانان نابينا و همتايان سالم. مجله پژوهش در علوم توانبخشي. 1391؛ 5 : 971-976.
  64. نجاتي وحيد ، شهيدي شهريار، ملكي قيصر، درويشي لرد معصومه. همبسته هاي شناختي اميد: شواهدي از آزمون هاي عصب روان شناختي. تازه هاي علوم شناختي. 1391؛ 4 (56):29-38.
  65. ايزدي نجف آبادي سارا، نجاتي وحيد، ميزاخاني عراقي نويد، پاشازاده آذري زهرا. اختلال حركتي در كودكان مبتلا به اوتيسم با عملكرد بالا و آسپرگر: شواهدي از يادگيري توالي حركتي. فيض،1392؛ 1 (68):91-99.
  66. حكمتي عيسي، پوراعتماد حميدرضا، نجاتي وحيد. نقص يادگيري توالي حركتي ضمني در كودكان نارساخوان. روانشناسي کاربردي. 1391؛ 3 (23): 27-42.
  67. نويد ميرزا خاني, سارا ايزدي نجف آبادي, وحيد نجاتي, زهرا پاشازاده, ليلا شکوهنده, معصومه پيروز. مقايسه يادگيري حرکتي صريح و يادگيري حرکتي ضمني در کودکان مبتلا به اوتيسم با عملکرد بالا و آسپرگر با همتايان عادي. مجله پژوهش در علوم توانبخشي. 1391؛ 4 (8): 1-16.
  68. نجاتي وحيد، ايزدي نجف آبادي سارا. شواهد عصب شناختي نقصان برتري طرفي مغز در کودکان مبتلا به اختلال طيف اتيسم. مجله پژوهش در علوم توانبخشي. 1391؛ 6 : 1063-1076.
  69. نجاتي وحيد، شيري اسماعيل، نوري ژاله. مقايسه توانايي بازشناسي حالات هيجاني و ذهن خواني در افراد مصرف کننده اپيوم و همتايان سالم. اعتياد پژوهي،1390؛ 6 (21): 19-30.
  70. نجاتي وحيد، شيري اسماعيل. شواهد عصب‌شناختي نقصان کنترل مهاري و تصميم‌گيري مخاطره‌آميز در افراد سيگاري. مجله تحقيقات علوم رفتاري. 1392؛ 1 (11): 1-12.
  71. نجاتی وحید، بذرافکن فاطمه، آثاری جامی ستار. شناخت اجتماعی و کنترل حرکت: شواهدی از اثر مشاهده وضعیت تعادلی بر نوسان وضعیتی. مجله پژوهش در علوم توانبخشي. 1392: 9(1): 1-6.
  72. نجاتي وحيد. ارتباط بين کارکردهاي اجرايي با تصميم گيري پرخطر. مجله تحقيقات علوم رفتاري. (پذيرش چاپ)
  73. شيري اسماعيل، نجاتي وحيد، پوراعتماد حميدرضا، چيمه نرگس. بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر ترميم توانايي شناخت اجتماعي کودکان مبتلا به اتيسم. مجله تحقيقات علوم رفتاري. (پذيرش چاپ)
  74. شهيدي شهريار، نجاتي وحيد، کمري سامان. شخصيت ايراني: شواهدي از تفاوت¬هاي فرهنگي ويژگي¬هاي شخصيتي. مجله تحقيقات علوم رفتاري. (پذيرش چاپ)
  75. نجاتي وحيد. طراحي نسخه فارسي آزمون ذهن¬خواني از طريق گفتار و بررسي خصوصيات روانسنجي آن. مجله تحقيقات علوم رفتاري. (پذيرش چاپ)
  76. نجاتي وحيد، افقي زهرا، آقايي سارا. نقصان ذهن¬خواني در اقدام کنندگان به خودکشي. مجله تحقيقات علوم رفتاري. (پذيرش چاپ)
  77. نجاتي وحيد. آزمون ثبت توجه: طراحي و بررسي روايي و پايايي آن در کودکان. مجله تحقيقات علوم رفتاري. (پذيرش چاپ)
  78. بهرامي هاجر، نجاتي وحيد. شواهد عصب شناختي نقصان برتري جانبي مغز در کودکان مبتلا به نقص توجه/ بيش فعالي. پژوهش در علوم توانبخشي. (پذيرش چاپ)
  79. نجاتي وحيد، ايزدي نجف آبادي سارا، رضايي فاطمه، شجاع اتلا، سلامت عمومي و سلامت شناختي در سالمندان با و بدون سابقه افتادن. سالمند. (پذيرش چاپ)
  80. نجاتي وحيد، شيري اسماعيل، برزگر بهاره. تصميم گيري مخاطره آميز در معتادان و همتايان عادي. اعتياد پژوهي(پذيرش چاپ)
  81. آجيل¬چي بيتا، احدي حسن، نجاتي وحيد، دلاور علي. سوگيري توجه به چهره هاي هيجاني در افراد افسرده. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درماني(پذيرش چاپ)
  82. نجاتي وحيد، بهرامي هاجر، آبروان مصطفي، روبن زاده هاجر، مطيعي حورا. مقايسه عملکردهاي اجرايي و حافظه کاري در کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي و همتايان سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکي گرگان(پذيرش چاپ)
 • 83. Nejati V, Garusi Farshi MT, Ashayeri H and Aghdasi MT. (2007)Dual task interference in youth and elderly in explicit and implicit sequence learning. Int. J Geriatr Psychiatry, 22:1-4
  84. Nejati V, Shirinbayan P, KamraniAA, Foroughan M, Taheri P, Sheikhvatan M.(2008). Quality of life in elderly people in Kashan, Journal of Age and Aging, 5 (2): 21-25
  85. Nejati V, Asadi A. (2010) Semantic and phonemic Verbal fluency in blinds. Journal of Psycholinguistic Research, 39(3):235-242
  86. Nejati V, Nejati M, Mohammadi MR. (2011) Attention bias in methadone maintenance patient. Acta Mdica Iranica, 30 (4): 39-43.
  87. Nejati V, Amini R, Soroush MR, Masumi M. (2005) Evaluation of the prevalence of musculoskeletal dysfunctions in blind veterans in Iran, Tebe Janbaz 1 (1), 30-35.
  88. Nejati V, Maleki G, Zabihzadeh A (2012) Mind reading and mindfulness deficit in patient with major depression disorder, Procedia - Social and Behavioral Sciences 32: 431 – 437.
  89. Nejati V, Maleki G, Zabihzadeh A (2012) Self as a social cue: evidence from reading mind from eye task, Procedia - Social and Behavioral Sciences 32:82 – 88.
  90. Nejati V (2010) Effect of methadone maintenance therapy on selective attention and drug related attention bias. European Psychiatry, 25: 1311-1316.
  91. Nejati V (2011) Selective attention and inhibitory control in acquired blind individuals. European Psychiatry, 26: 432-437.
  92. Nejati V, Shahidi S. Effects of Sensory Deprivation on Cognitive Degeneration: Evidence from Ageing Individuals with Blindness. Journal of clinical neuropsychology. (In Press).
  93. Nejati V, Nejati M (2012) Frontal Lobe Function in Chess Players. Acta Medica Iranica, 50 (5):1-5.
  94. Arjmandi Beglar A, Nejati V, Najafi Kupayee M. (2012) The effect of coronary artery bypass graft on selective attention, shifting attention, and sustained attention. Annuals of Biological Research, 3 (4):2001-2006.
  95. Ahmadi K., Nejati V, Karami GR, Masumi M. Better mental component of quality of life in amputee. Iranian Journal of Public Health. 2012; 7 (41): 53-58.
  96. Nejati V, Pouretemad HR, Bahrami H Attention Training in rehabilitation of children with developmental stuttering. Neurorehabilitation 2013; 32 (2): 297-303.
  97. Nejati V, Tajmir Ryahi M. Comparing Working Memory Performance in Two and Three Dimensional Stimuli, Interactive Learning Environment. (Under Review)
  98. Nejati V, Shahid S. Working Memory Performance is Stimulus Driven in High Function Autism. Neurorehabilitation. (Under Review)
  99. Nejati V. Neurocognitive Joyful Attention Training Intervention: New Method for Reducing Drug Related Attention Bias. European Addiction Research. (Under Review)
  100. Nejati V. Cognitive remediation of older adult with Neurocognitive Joyful Attention Training Implement. (Under Review)
  101. Nejati V Shahidi S. Risky Decision Making and Entrepreneurship: Evidence from a neurocognitive task. Basic and Clinical Neuroscience (In Press)
  102. Ajilchi B, Ahadi H, Najati V, and Delavar A. The effectiveness of intensive short term dynamic psychotherapy in decrease of depression level. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(2):342-346.
  103. Ahmadi K, Shahidi S, Nejati V, Karami G, Masoomi M. Effects of Chronic Illness on the Quality of Life in Psychiatric out patients of the Iraq – Iran War. Iran J Psychiatry 2013; 8:1: 7-13.
  104. Nejati V, Barzegar B, Faghihi E. Comparing explicit and implicit learning of emotional and non-emotional words in autistic children. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2013; 15(2): 64-67.
  105. AA Beglar, EZ Ashkezari, Nejati V., N Shahmansouri, RR Ahmad. The study of relationship of state anxiety with selective, shifting and sustained attention in volunteer patients of coronary artery surgery. European Journal of Experimental Biology, 2013; 3 (2), 347-352
  106. AS Oskoei, Nejati V., J Fathabadi. The effectiveness of cognitive rehabilitation on the memory recovery in people with mild cognitive impairment. European Journal of Experimental Biology 2013; 3 (2), 310-315
  107. Nejati V., M Safarzadeh, G Maleki, A Zabihzadeh, AS Mohajeri. Attentional bias to obsessive relative words in obsessive compulsive disorder. European Psychiatry 2012; 27, 1
  108. Nejati V., M Safarzadeh, G Maleki, A Zabihzadeh, SS Aghaei Sabet. Executive functions deficit in obsessive-compulsive disorders patients. European Psychiatry; 2012: 27, 1
  109. M Mirahmadpour, Nejati V., F Hadavandkhni Measuring Dexterity in children using the Nine-hole Peg Test: Test-Retest Reliability Study Iranian Rehabilitation Journal 2013; 10 (15), 1-10.
زمینه تخصصی

1- ارزیابی کارکردهای شناختی مغز
2- تقویت و توانبخشی  کارکردهای شناختی مغز

دروس ارائه شده

1- فیزیولوژی اعصاب
2- نوروسایکولوژی بالینی
3- احساس و ادراک
4- روانشناسی فیزیولوژیک

 

راهنمایی پایان نامه:

1. بررسي اثر توانبخشي شناختي توجه بر بهبود کارکردهاي اجرايي شناختي بيماران مبتلا به ام اس، مريم قاسمي، کارشناسي ارشد علوم شناختي
2. مقايسه کارايي دو نيمکره در پردازش واژه هاي هيجاني و غير هيجاني زبان بومي و خارجي، مريم عباسي، کارشناسي ارشد علوم شناختي
3. تاثير تمرينات تعادلي بر کارايي شناختي کودکان مبتلا به اختلال طيف اتيسم، شهناز علمي¬لو، کارشناسي ارشد علوم شناختي
4. مقايسه سوگيري توجه نسبت به محرک هاي هوشيار و ناهوشيار مرتبط با مواد در معتادان، يعقوب مرادي، کارشناسي ارشد علوم شناختي
5. بررسي تغييرات ميزان ادراک درد دربيماران وابسته به مواد در اثرمداخله الکتريکي مستقيم در مغز، علي رضا شاه بابايي، کارشناسي ارشد علوم شناختي
6. مقايسه توانايي ذهن خواني مردان همجنس گرا با همتايان مرد و زن دگرجنس گراي آنها، سهيل شاپوري، کارشناسي ارشد علوم شناختي
7. بررسي اثربخشي برنامة تغيير تفسير محرک هاي مبهم در کاهش سوگيري توجه به محرکهاي تهديد آميز در بيماران مبتلا به اضطراب فراگير، سمانه طاق دره، کارشناسي ارشد علوم شناختي
8. بررسي اثر بخشي تکاليف منتخب توجه بر عملکرد توجه پايدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بيش فعالي 9 تا 11 ساله، سروش بخشي، کارشناس ارشد کاردردماني
9. مقايسه توانايي هاي توجهي شيرخواران 4 ماهه با وزن كم حين تولد و شيرخواران بهنجار، فاطمه سادات سيد هاشمي، کارشناس ارشد کاردردماني
10. مقايسه‌ي عملکرد حافظه‌ي فعال در کودکان 8 تا 11 ساله‌ي‌ مبتلا به لكنت با همتايان سني بهنجار آنان، اشرف حسينعلي زاده، کارشناس ارشد گفتاردردماني
11. بررسي مقايسه‌اي ميزان وابستگي به توجه در تکاليف دوگانه تعادلي_شناختي در جوانان و سالمندان، منيره نوبهار اهري، کارشناس ارشد کاردردماني
12. بررسي تاثير تکنيک درماني اموزش متقاطع روي قدرت گرفتن و زبردستي کودکان همي پلژي اسپاستيک، علي صابر، کارشناس ارشد کاردرماني
13. بررسي تفاوت يادگيري حرکتي صريح و ضمني  با دست غالب و غير غالب در کودکان مبتلا به اوتيسم و همتايان عادي، سارا ايزدي نجف آبادي، کارشناس ارشد کاردردماني
14. بررسي تفاوت کارآيي توجه پايدار و حافظه کاري محرک ديداري و شنيداري در کودکان مبتلا به اختلالات يادگيري و همتايان سالم، فرناز کوباسي، کارشناسي ارشد کاردردماني
15. مقايسه ي کارايي حافظه ي کاري محرکهاي بينايي با طيف فرکانسي مختلف در کودکان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم و همتايان عادي، الناز مهامي، کارشناسي ارشد کاردرماني
16. مقايسه يادگيري صريح و ضمني توالي حرکتي در کودکان بيش فعال و عادي، مرضيه خوشحالي پناه، کارشناسي ارشد کاردرماني
17. بررسي تاثير توانبخشي کارکردهاي مهاري مغز در کاهش سوگيري توجه به محرک هاي مرتبط با سانحه در نوجوانان عراقي مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، تقي الصافي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
18. بررسي تاثير تقويت کارکرد هاي اجرايي بر بهبود گفتار  کودکان مبتلا به لکنت رشدي، هاجر بهرامي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
19. بررسي سوگيري توجه به محرک هاي عاطفي هوشيار و ناهوشيار در کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملکرد بالا، الهام برزگر، کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي
20. تفاوت¬هاي جنسيتي در درک ضرب¬المثل¬هاي زبان فارسي در نوجوانان دو¬زبانۀ فارسي زبان بر پايۀ مدل اقناع محدوديت، ايلناز داوودي، کارشناسي ارشد زبان شناسي
21. مقايسه اضطراب و کمال گرايي در نوجوانان تيزهوش و عادي، فاطمه پوران، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
22. بررسي اثر بخشي تمرينات توجهي بر تقويت کارکردهاي توجهي  در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي، جواد خاجي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
23. تاثير استرس بر عملکرد حافظه کاري در دانشجويان با پيشرفت تحصيلي بالا و پايين، زهرا خير، کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي
24. تاثير نواي عاطفي گفتار بر يادگيري ليست کلمات در زبان اول و دوم، نازنين محمد خاني، کارشناسي ارشد زبان شناسي
25. بررسي اثر تداخلي تکليف توجه انتقالي و انتخابي بر کارايي تکليف تعادلي شناختي، ستار آثاري جامي، کارشناسي ارشد تربيت بدني
26. بررسي اثر بخشي توانبخشي شناختي توجه بر بهبود کارکردهاي اجرايي و سرعت خواندن در کودکان مبتلا به مشکلات خواندن، فرهاد رادفر، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
27. بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش تحريک الکتريکي مغز با استفاده از جريان مستقيم و روان درماني پويشي فشرده و کوتاه مدت در کاهش علايم رفتاري و عصب شناختي افسردگي، نفيسه شهيدي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
28. بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر ترميم بازشناسي هيجاني و کارکردهاي شناخت اجتماعي مبتلايان به اتيسم با عملکرد بالا، اسماعيل شيري، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
29. بررسي کارکردهاي شناخت اجتماعي در والدين کودکان مبتلا به اتيسم، مريم تاجمير رياحي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
30. بررسي ارتباط بين عملکردهاي اجرايي شناختي پايه و کارايي حافظه کاري در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي و همتايان عادي، مصطفي آبروان، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
31. بررسي اثر بخشي روان پويشي كوتاه مدت و فشرده بر كاركردهاي شناختي افراد افسرده، بيتا آجيل پي، دکتري روانشناسي عمومي
32. مقايسه حافظه کاري شنيداري دانش آموزان دختر بينا و نابينا در مقطع متوسطه¬ي شهر تهران، فرحناز علي رضايي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
33. كاركرد توجه پايدار، توجه انتقالي و  توجه انتخابي قبل و بعد از عمل  جراحي عروق كرونر، اکرم ارجمندي بگلر، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
34. مقايسه كاركرد توجه پايدار ، توجه انتقالي و  توجه انتخابي در معتادان با ترک موفق و ناموفق، نرگس عسگري، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
35. ارتباط بين کارکردهاي توجهي باحافظه کاري وتصميم گيري مخاطره اميز در معتادان، فهيمه دوست محمدي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
36. اثربخشي تمرينات مديتيشن متعالي(تي ام) بر كاركردهاي توجه پايدار ،انتقالي وانتخابي، شيوا جوادزاده، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
37. بررسي تاثير تمرين بر درک حالات هيجاني صورت در کودکان دوره پيش از دبستان، اعظم فوقاني، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
38. بررسي تاثير تمرينات توجهي بر بهبود کارکردهاي توجهي سالمندان، فاطمه غيبي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
39. مقايسه توانايي بازشناسي حالات هيجاني مختلف بر اساس اجزاء صورت درکودکان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملکرد بالا با همتايان عادي، فاطمه جليلي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
40. مقايسه کارکردهاي مهاري مغز و تصميم گيري مخاطره آميز در دختران فراري و همتايان عادي، سارا جمالي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
41. مقايسه اي عملکردهاي شناختي قطعه پيشاني مغز در افراد باشاخص توده بدني متفاوت (افراد باوزن طبيعي ،اضافه وزن وافراد چاق)، نينا جمال اميدي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
42. بررسي اثربخشي بازي هاي رايانه اي منتخب بر کارکردهاي شناختي کودکان، آتنا احسان نيارمي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
43. مقايسة تصميم گيري مخاطره آميز وتکانشگري درافرادباازدواج ناموفق و موفق، منصور کرمعلي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
44. مقايسه توانايي ذهن خواني و بازشناسي حالات هيجاني در افراد معتاد وعادي، ژاله نوري، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
45. بررسي شواهد رفتاري ، عصب روان شناختي اثربخشي توانبخشي شناختي در اختلال خفيف شناختي، آرزو شمالي اسکويي، دکتري روانشناسي عمومي
46. بررسي مقايسه حافظه كاري محركهاي هيجاني و غيرهيجاني در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه وافراد عادي، اعظم صبايي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
47. بررسي مقايسه اي کارکرد اجرايي و سو گيري توجه در افراد مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري و همتايان سالم، مريم صفرزاده، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
48. بررسي تاثير تمرينات تغيير تفسير محرکهاي مبهم بر کاهش سوگيري توجه به محرک هاي منفي در افراد افسرده، سارا خادم پور، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
49. مقايسه تکانشگري و تصميم گيري مخاطره آميز در افراد چاق و عادي، زهرا صفريزدي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
50. بررسي وضعيت پردازش واجي، پردازش شنيداري مركزي، و حافظه فعال و چگونگي رابطه  آن ها با يکديگر و با مشکلات خواندن دانش آموزان داراي ناتواني خواندن، طاهره سيما شيرازي، دکتري گفتاردرماني
51. تصميم گيري پرخطر براي خود و ديگري: مطالعه اي باروش FRN در افراد اضطرابي، ليلا نيازي، کارشناسي ارشد علوم شناختي
52. بررسي اثرفرهنگ بر توانايي ذهن خواني از طريق چشم و فيلم، صدف پورايليايي، کارشناسي ارشد علوم شناختي
53. پيشنهاد روش روان‌درماني مبتني بر رويکرد وجودگرايي و معنويت:  بررسي اثربخشي روانشناختي و عصب شناختي بر روي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز، زهرا عبد خدايي، دکتري روانشناسي باليني
54. بررسي نقصان ادراک خود در کودکان اتيستيک و تاثير برنامه توانبخشي شناختي در بهبود آن، کبري درستي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
55. بررسي تاثير برنامه توانبخشي شناختي تغيير تفسير محرکهاي مبهم در کاهش علائم رفتاري و عصب شناختي افسردگي در نوجوانان، الهام فتحي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
56. بررسي توانبخشي شناختي حافظه کاري در کاهش تکانشگري و تصميم گيري پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي، مريم نجارزادگان، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
57. پيش¬بيني تصميم¬گيري مخاطره¬آميز در موقعيت¬هاي اجتماعي مبتني بر سنجش کارکردهاي شناختي با استفاده از شبکه¬هاي عصبي مصنوعي، فاطمه سامع، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
58.   بررسي اثر تحريک الکتريکي مغز بر بهبود توانايي بازداري افراد مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي، زهرا سلطاني نژاد، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان
59. مقايسه¬ي اثربخشي سه روش توانبخشي شناختي، تحريک الکتريکي مغز و روش ترکيبي در کاهش ولع مصرف و سوگيري توجه به محرک¬هاي مرتبط با مواد در مصرف¬کنندگان اوپيوم، هاجر شريفي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي
طرح های تحقيقاتي ملی/ کاربردی

1. بررسي اثرات شناختي درمان نگه دارنده متادون در مصرف کنندگان مواد افيوني. ستاد مبارزه با مواد مخدر. 1390
2. تدوين ابزار عصب شناختي سنجش درد خيالي در جانبازان قطع عضو اندام تحتاني با درد خيالي، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1390
3. بررسي ارتباط بين کارکردهاي اجرايي شناختي و تصميم گيري مخاطره آميز. دانشگاه شهيد بهشتي. 1390
4. بررسي نيازهاي آموزش سلامت در دانش آموزان مقاطع تحصيلي در کشور، وزارت آموزش و پرورش، 1388
5. بررسي شيوع اختلالات رفتاري و خلقي در دانش آموزان، آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران، 1389
6. بررسي کيفيت زندگي و نيازهاي سلامت شهروندان منطقه يک، شهرداري منطقه يک تهران، 1388
7. بررسي وضعيت سلامت شناختي جانبازان نابيناي کشور، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1388
8. بررسي اختلال عملكردهاي شناختي مغز در مبتلايان به اختلال نقص توجه و بيش فعالي و تدوين نظام ارزيابي عصب شناختي براي آنان، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 1387
9. بررسي نيازهاي آموزش سلامت جوانان استان تهران، سازمان ملي جوانان استان تهران، 1386
10. بررسي كاركردهاي مهاري قطعة پيشاني مغز در مبتلايان به اختلال وسواسي جبري، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 1387
11. بررسي مقايسه اي کارکرد¬هاي شناخت اجتماعي مغز درسالمندان و جوانان، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 1387
12. بررسي تاثير برنامة توانبخشي شناختي بر كاركردهاي شناختي جانبازان نابينا، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1386     
13. بررسي تاثير توانبخشي عصبي شناختي توجه بر سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد افيوني، ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1386
14. بررسي مقايسه اي ميزان وابستگي به توجه در مهارتهاي تعادلي در شطرنج بازان و گروه کنترل، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور، 1386
15. بررسي اثرات بازيهاي رايانه اي منتخب بر  توانايي هاي شناختي کاربران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386
16. بررسي ميزان تاثير استفاده از حمايت كننده هاي مفصلي در تعادل سالمندان،‌ مشترك بين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 1385
17. بررسي تفاوت کارکرد هاي شناختي قطعة پيشاني مغزي در سالمندان با فعاليت فيزيکي متفاوت،‌ مشترك بين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 1385
18. بررسي وضعيت سلامت سالمندان استان قم، مشترك بين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه علوم پزشكي قم، 1385
19. بررسي شيوع ضايعات فيزيكي در مصدومين زلزلة بم، سازمان پزشكي قانوني كشور، 1384
20.  بررسي كيفيت زندگي سالمندان شهرستان كاشان، دانشگاه علوم پژشکي کاشان، 1384
21. بررسي سلامت عصبي عضلاني استخواني جانبازان نابينا، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1384     
22. بررسي نياز هاي توانبخشي آسيب ديدگان زلزله بم، معاونت پژوهشي جمعيت هلال احمر ايران، 1383
23. بررسي وضعيت سلامت سالمندان شهرستان كاشان ، دانشگاه علوم پژشکي کاشان، 1383
24. بررسي راهكار هاي عملي و زمينه سازي براي اشتغال تحصيل كردگان مدارس استثنائي، شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان، 1383
25. بررسي مشکلات تعادلي سالمندان و معلولين، پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان، 1382
26. تأثيرات و مقايسه نگهداري توان‌خواهان در منزل و مراكز نگهداري شبانه روزي از نظر اقتصادي و رواني، سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان بهزيستي کشور ، 1382
27. بررسي  قوانين و روشهاي تخصيص فرصت¬هاي شغلي جانبازان و معلولين در کشور هاي مختلف، پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان،1382
28. بررسي مروري اثرات تحريک مغناطيسي مغز بر آسيب هاي سيستم عصبي و امکان استفاده از آن براي جانبازان گروه¬هاي مختلف، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1386

فعاليتهاي علمي- اجرايي:

1. مدير هسته پژوهشي مغز و علوم شناختي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1389 تا کنون
2. دبير اولين همايش توانبخشي عصبي ايران (آذرماه 1390)
3. دبير اولين همايش عصب روان شناسي باليني ايران (بهمن ماه 1389)
4. مدير مرکز پژوهشي علوم اعصاب شناختي رفتار با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري (1385 تا كنون)
5. مسئول واحد فناور پژوهشگران سلامت با ايدة محوري فناوري اطلاعات در سلامت مستقر در مرکز رشد  دانشگاه کاشان (1383-1385)
6. دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي(1377- 1379)

 


نوآوری ها
:

1. راه اندازي کلنيک نوروتراپي (تحريک مغز) در دانشگاه شهيد بهشتي
2. راه اندازي مرکز تقويت عصب شناختي حافظه در دانشگاه شهيد بهشتي
3. راه اندازي آزمايشگاه ارزيابي عصب شناختي کار آفريني در مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه شهيد بهشتي
4. راه اندازي آزمايشگاه عصب شناختي در دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
5. طراحي و ساخت بيش از 10 ابزار ارزيابي کارکردهاي شناختي مغز
6. طراحي ابزار عصب شناختي تقويت تفريحي توجه
7. طراحي ابزار عصب شناختي تقويت حافظه
8. طراحي ابزار عصب شناختي تغيير تفسير محرک هاي مبهم
9. طراحي سامانه هوشمند پايش آموزشي دانشجويان(پاد)
10. تدوين سرفصل دوره کارشناسي ارشد رشته توانبخشي عصبي در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي