محمود حیدری
استادیار
گروه روانشناسي, دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
29902412 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی گروه روان شناسی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

تدریس در دوره دکتری

 • آمار و روش تحقیق

تدریس در دوره کارشناسی ارشد

 • کاربرد کامپیوتر در تجزیه تحلیل آماری  
 •  روان شناسی تجربی
 •  روش تحقیق

تدریس در دوره کارشناسی:

 • آمار توصیفی
 • روان شناسی عمومی
 • روان شناسی تجربی
 • روان شناسی کار
 • روان شناسی صنعتی

 

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
 • عضو هسته قطب علمی خانواده
 • عضو هسته پژوهشی مطالعات و مقیاس سازی خانوده
 • عضو هسته پژوهشی مطالعات انگیزشی اجتماعی
 • عضو شورای علمی فصلنامه خانواده پژوهی
سوابق کاری
 • عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
 •  معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی 1382 تاشهریور1386
 • عضو هیات علمی واجرایی نخستین کنگره آسیب شناسی خانواد، ه اردیبهشت 73
 •  دبیر اجرایی سومین کنگره ملی واولین کنگره بین المللی آسیب شناسی خانواده ،اردیبهشت 1385
 • عضو هیات علمی اولین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران، آذر87
 •   عضو هیات علمی واجرایی  دومین کنگره آسیب شناسی خانواد، ه اردیبهشت  و87
 • عضو هیات علمی دومین کنگره سراسری هنر درمانی در ایران، آذر88
 • مدیر هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی دانشگاه
سوابق تحصیلی
 • لیسانس روان شناسی بالینی              دانشگاه علامه طباطبایی  1364
 •  فوق لیسانس روان شناسی عمومی    دانشگاه تهران              1373
 • دکتری روان شناسی تربیتی            دانشگاه شهیدبهشتی       1389
مقالات علمی و کتب منتشر شده
زمینه تخصصی
 • روان شناسی تجربی
 • روش شناسی
دروس ارائه شده
 • آمار پیشرفته
 • کاربرد کامپیوتر در تجزیه تحلیل آماری
 • روان شناسی تجربی
 • روان شناسی صنعتی سازمانی