ارتباط با دانشکده

73932601-2
73932564
22431688
s.fazali@mail.sbu.ac.ir
آدرس:بالاتر از ساختمان جهاد دانشگاهی - ابتدای دو راهی خوابگاه براداران​