همکاران گروه‌های آموزشی و آموزش دانشکده

منیر امینی  
 29905324
Edu.psy99@gmail.com
مریم جندقی  
29905323  
Jandaghi_ps@yahoo.com
هانیه مرادی
29905390
Edu.psy99@gmail.com
لیلا آبنیکی 
 29905326
Edu.psy99@gmail.com
نینا عربگری
 29905309 
Psy.sbu@gmail.com
خدایار سلیمانی 
 29905311 
Edu.psy99@gmail.com
عیسی قلی‌زاده 
29905313  
Edu.psy99@gmail.com
نسیم محمودوند
29905322
 Edu.psy99@gmail.com