افراد

نام و نام خانوادگی:دکترابوالقاسم خوش کنش                  
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری روان شناسی 

 
 نام و نام خانوادگی : محمد کریم خداپناهی       
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری روان شناسی عمومی


 
نام و نام خانوادگی: حسین لطف آبادی       
                      
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری علوم تربیتی

 
نام و نام خانوادگی: عصمت دانش     
                            
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری روان شناسی
 
نام و نام خانوادگی: سیما فردوسی     
                         
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری روان شناسی بالینی
 
 
نام و نام خانوادگی: محمود میناکاری  
                         
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری روان شناسی 
نام و نام خانوادگی: فاطمه باقریان   
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری روان شناسی 


 
نام  و نام خانوادگی: محسن طالب زاده    
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری علوم تربیتی

نام و نام خانوادگی: لادن منصور
                               
مدرک و رشته تحصیلی: فوق لیسانس مشاوره و روانشناسی آموزشی
 
نام و نام خانوادگی:دکترسید رضا نظری هاشمی  
مدرک و رشته تحصیلی :دکترای علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی:دکتر محمود حقانی
مدرک و رشته تحصیلی :دکترای علوم تربیتی