رئیس دانشگاه

دکتر محمد‌علی مظاهری
دکترای روان‌شناسی بالینی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
29905301
M-Mazaheri [at] sbu.ac.ir
fep [at] sbu.ac.ir             
رزومه
سوابق اجرایی
  • عضو کارگروه تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی دانشگاه 1399 ← تاکنون
  • مدیر مسئول فصل‌نامه خانواده پژوهشی 1398 ← تاکنون
  • رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی 1396 ← تاکنون
  • رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی 1391 ← 1396