ارتباط با دانشکده

دفتر ریاست (سرکار خانم حسنی): 29905301
دفتر معاونت (سید جواد مصطفوی): 29905305
دبیرخانه (آقای مروتی): 29905332
دبیر اجرایی (آقای حسینی): 29905333
fep@sbu.ac.ir
فکس :22431688
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، بالاتر از ساختمان جهاد دانشگاهی، ابتدای دو راهی خوابگاه براداران​