همکاران پژوهشی دانشکده

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت تلفن ایمیل
1 مهسا سادات هاشمی کارشناس مسئول 29905327
mah-hashemi [at] mail.sbu.ac.ir
2 مریم زیاری کارشناس پژوهش 29905329 m-ziyari [at] mail.sbu.ac.ir
3 قائم صالح نیا مسئول سایت 29905328 gh.salehnia [at] mail.sbu.ac.ir
4 ایمیل اصلی پژوهشی Researchsbu96@gmail.com