فرم‌ها‌ و آیین‌نامه‌های آموزشی

مقطع دکتری
فرم‌های آموزشی مربوط ورودی‌های سال 1392 و ماقبل 
فرم‌های آموزشی مربوط به ورودی‌های سال 1392 به بعد
فرم‌های مربوط به کارهای پس از دفاع
فرم‌های ویژه دانشجویان گروه روان‌شناسی
فرم تغییرات پایان‌نامه
اطلاعات مربوط به مراحل دفاع از رساله در مقطع دکتری
مقطع کارشناسی‌ارشد
مقطع کارشناسی‌ارشد
فرم‌های مورد نیاز جهت دفاع پایان‌نامه
فرم‌های مربوط به کارهای پس از دفاع
فرم‌های ویژه دانشجویان گروه روان‌شناسی
فرم تغییرات پایان‌نامه
فرم توصیه‌نامه
مقطع کارشناسی
فرم انتخاب استاد جهت پژوهش‌های عملی انفرادی 
آیین‌نامه آموزشی کارشناسی پیوسته ورودی 97 و ما‌بعد

آیین‌نامه‌های آموزشی

مقطع دکتری
مقطع کارشناسی‌ارشد
مقطع کارشناسی

 دفاع تحصیلات تکمیلی

کلیپ‌های دفاع تحصیلات تکمیلی 
سرود دانشگاه ویژه مقطع دکتری