صفحه اصلی
کسب رتبه الف دو مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • 876 بازدید

س از اعلام نتایج ارزیابی سالانه نشریات علمی کشور که از سوی وزارت علوم، تحقیقات فناوری انجام می شود، مشخص شد مجلات دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی حائز رتبه های زیر شده اند.

مجله روانشناسی کاربردی، رتبه الف

مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی، رتبه الف

مجله مشاوره شغلی و سازمانی، رتبه 

افزودن نظرات