روسای پیشین

خانم دکتر فريده سي​حون
دکترای روان‌شناسی
 
آقای دکتر سيروس عظيمی​
دکترای روان‌شناسی
 
خانم دکتر خدیجه آرین​
دکترای روان‌شناسی
 
آقای دکتر فتحعلی مسعود‌مقدم​
دکترای روان‌شناسی
آقای دکتر محمود ميناکاری​
دکترای روان‌شناسی
خانم دکتر زهرا صباغيان​
دکترای آموزش و پرورش
آقای دکتر محمدکريم خداپناهی
دکترای روان‌شناسی عمومی
آقای دکتر محمدحسن پرداختچی
دکترای مديريت آموزشی
آقاي دكتر حميدرضا پور‎‌اعتماد​
دکترای مدیریت آموزشی
آقای دکتر محمود ابوالقاسمی​
دكترای بالينی و روا‌ن‌شناسی