همکاران

نرگس حسنی
کارشناس

مسئول دفتر ریاست دانشکده

29905301
na.hasani [at] mail.sbu.ac.ir
سید جواد مصطفوی
کارشناس

مسئول دفتر معاونت دانشکده

29905305
j.mostafavi [at] mail.sbu.ac.ir
نینا عربگری
کارشناس

کارشناس گروه روان‌شناسی

29905309
n.arabgari [at] mail.sbu.ac.ir
خدایار سلیمانی
کارشناس

کارشناس گروه علوم تربیتی

29905311
kh.soleimani [at] mail.sbu.ac.ir
هانیه مرادی
کارشناس

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه علوم تربیتی و گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

29905323
e.gholizadeh [at] mail.sbu.ac.ir
صدیقه عابدی
کارشناس

کارشناس مسئول کتابخانه

29905320
s.abedi [at] mail.sbu.ac.ir
سلیمان اسبری
کارشناس

کارشناس کتابخانه

29905321
s.esbari [at] mail.sbu.ac.ir
نسیم محمودوند
کارشناس

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه روان‌شناسی 

29905322
na.mahmoudvand [at] mail.sbu.ac.ir
محبوبه میقانی
کارشناس

کارشناس گروه مشاوره و گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

​​​​​​​29905313
ایمیل
منیر امینی
کارشناس

کارشناس مسئول آموزش

29905324
m-amini [at] mail.sbu.ac.ir
لیلا آب‌نیکی
کارشناس

کارشناس رشته روان‌شناسی

29905326
l.abniky [at] mail.sbu.ac.ir
محمد مهدی غفاری
کارشناس

کارشناس گروه مشاوره و علوم تربیتی و تحصیلات تکمیلی روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

29905390
hani.moradi [at] mail.sbu.ac.ir
مریم زیاری
کارشناس

کارشناس پژوهش

29905327
m-ziyari [at] mail.sbu.ac.ir
قائم صالح‌نیا
کارشناس

کارشناس سایت

29905328
gh.salehnia [at] mail.sbu.ac.ir
مهسا هاشمی
کارشناس

کارشناس پژوهش

29905329
mah-hashemi [at] mail.sbu.ac.ir
سوده شعبانی
کارشناس

کارشناس آزمایشگاه

29905384
s-shabani [at] mail.sbu.ac.ir
سیدجواد حسینی
کارشناس

مدیر اداری و اجرایی

29905333
 j.hoseini [at] mail.sbu.ac.ir
غلام‌رضا خدامروتی
کارشناس

دبیرخانه

29905332
h.tajich [at] mail.sbu.ac.ir
مونا نظری
کارشناس

کارشناس مجلات

29905340
fatem.nazari [at] mail.sbu.ac.ir