اهم فعالیت‌های معاونت پژوهشی

  • تشوق و ترغیب اعضای هیات‌علمی در تحقق و پیگیری در خصوص فراهم کردن تسهیلات لازم در این زمینه
  • بررسی طرح‌های تحقیقاتی پیشنهادی اعضای هیات‌علمی در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال آن‌ها بای بررسی و تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
  • نظارت مستمر بر روند اجرایی طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا و تایید هزینه‌های مربوط به آنها و ارسال گزارش‌های ادواری مجریان طرح‌ها به حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه
  • نظارت بر اجرای مفاد آئین‌نامه چاپ و انتشار دانشگاه در دانشکده به عنوان دبیر کمیته انتشارات
  • پیگیری امور مربوط به شرکت اعضای هیات‌علمی در همایش‌های داخل و خارج کشور، فرصت‌های مطالعاتی و انتشار مقالات در مجلات دخلی یا خارجی بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب
  • برنامه‌ریزی، تنظیم و نظارت بر اجرای سخنرانی‌های داخلی اعضای هیات‌علمی دانشکده و سخنرانان مدعو
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی
  • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی
  • شرکت مستمر در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
  • پیگیری اموری که از طرف حوز معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع می‌شود
پیوندها:
فرم‌ها‌ و آیین‌نامه‌های پژوهشی