اعضای هیات‌علمی سابق

دکتر ابوالقاسم خوش‌کنش
دکترای روان‌شناسی
 دکتر محمود میناکاری  
دکترای روان‌شناسی