مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر حسین پورشهریار کلشتری
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مدیر گروه آموزشی روان‌شناسی

29905335
m-heydari [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محمود ابوالقاسمی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی

29905305
m-abolghasemi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر امیررضا اصنافی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و روان‌شناسی

29905316
a_asnafi [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر حسین پورشهریار کلشتری
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

مدیر گروه آموزشی مشاوره

29905305
h_pourshahriar [at] sbu.ac.ir
رزومه